НАРЕДБИ

Наредба № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (обн. – ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г., в сила от 22.12.2017 г.; изм. и доп., бр. 35 от 24.04.2018 г., в сила от 24.04.2018 г.; изм., бр. 26 от 29.03.2019 г.)

Наредба за отменяне на Наредба № 16 от 2016 г. за управлението на качеството в институциите (ДВ, бр. 100 от 2016  г.), на Наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (обн., ДВ, бр. 4 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 49 и 55 от 2002 г., бр. 74 от 2003 г.; доп., бр. 87 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2008 г.; изм., бр. 70 от 2008 г., бр. 4 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2010 г., бр. 17 от 2012 г.; доп., бр. 86 от 2014 г.) и на Наредба № 1 от 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания (обн., ДВ, бр. 11 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 59 от   2015 г.)

Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
(Обн. – ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.) 
Наредбата влиза в сила от 1.01.2017 г. с изключение на раздели II и III, които влизат в сила от учебната 2017 – 2018 г. Наредбата отменя Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (ДВ, бр. 4 от 2010 г.) и Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (ДВ, бр. 27 от 2008 г.).

Наредба № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите
(Обн. – ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.; отм. ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.)

Наредба № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата
(Обн. – ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

Наредба за приобщаващото образование
(обн. – ДВ, бр. 86 от 27.10.2017 г., в сила от 27.10.2017 г. )

Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
(Обн. – ДВ, бр. 80 от 11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г.)

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
(Обн. – ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 20.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г.)

Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
(Обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 46 от 09.06.2017 г., в сила от 09.06.2017 г.; изм. и доп., бр. 77 от 26.09.2017 г.)

Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
(Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 27.09.2016 г.)

Наредба №9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(Обн. – ДВ, бр. 68 от 30.08.2016 г., в сила от 30.08.2016 г.; изм., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017 г.; изм. и доп., бр. 78 от 29.09.2017 г., в сила от 29.09.2017 г. )
Тази наредба отменя Наредба № 7 от 2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (обн., ДВ, бр. 64 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2007 г. и бр. 42 от 2015 г.).

Наредба №7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка
(Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 26.08.2016 г.)

Наредба №6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език
(Обн. – ДВ, бр. 67 от 26.08.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.)
Тази наредба влиза в сила от 1 септември 2016 г. и отменя Наредба № 2 от 2009 г. за усвояването на българския книжовeн език (ДВ, бр. 41 от 2009 г.).

Наредба №8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
(Обн. – ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г., в сила от 23.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 15.09.2017 г., в сила от 15.09.2017 г.)
Тази наредба отменя Наредба № 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (ДВ, бр. 41 от 2003 г.).

Наредба №5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование
(Обн. – ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г.)
Тази наредба влиза в сила от 1 август 2016 г. и отменя Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2005 г.)

Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план
(Обн. – ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.)
Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

Наредба №5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
(Обн. – ДВ, бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 08.12.2015 г.)
Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 2 от 2000 г. за учебното съдържание.

Наредба №6 от 20.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (Обн., ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 14.12.2015 г.; изм. и доп., бр. 33 от 25.04.2017 г., в сила от 25.04.2017 г.; отм. ДВ, бр.102 от 22.12.2017 г.)  Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 13 ЗПУО и отменя Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала.

Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
(Обн. – ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
(Обн. – ДВ, бр. 54 от 2014 г.)

Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места
(Обн., ДВ, бр. 68 от 1.08.2003 г., изм., бр. 3 от 11.01.2005 г., в сила от 1.01.2005 г., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 79 от 6.10.2009 г., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 5 от 14.01.2011 г., в сила от 14.01.2011 г., бр. 62 от 12.07.2013 г., в сила от 3.07.2013 г.)

Наредба № 1 от 4 януари 2010г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета
(Обн. ДВ. бр.4 от 15.01.2010г., изм. ДВ. бр.14 от 12.02.2013г., изм. ДВ. бр.71 от 26.08.2014г., изм. и доп. ДВ. бр.92 от 27.11.2015г., отм. ДВ. бр.34 от 28.04.2017г.)

Наредба № 1 от 2003г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
(Обн. – ДВ, бр. 37 от 22.04.2003 г.; в сила от 22.04.2000 г.; изм. и доп., бр. 47 от 01.06.2004 г.; в сила от 01.06.2004 г.; изм., бр. 98 от 05.12.2006 г.,в сила от 05.12.2006 г., изм. и доп, бр. 74 от 14.09.2007 г., в сила от 14.09.2007; изм., бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 12.09.2008; изм. и доп., бр. 70 от 09.09.2011 г.)

Наредба № 1 от 9 април 2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена
(Обн. – ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 27.04.2012 г.)

Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания
(Обн. – ДВ, бр. 11 от 10.02.2009 г.; изм. и доп., бр. 59 от 04.08.2015 г., в сила от 04.08.2015 г.; отм., ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.)

Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
(обн., ДВ, бр. 70 от 11.09.2015 г., в сила от 11.09.2015 г.)

Наредба № 2 от 18 май 2000 г. за учебното съдържание
(Обн. – ДВ, бр. 48 от 13.06.2000 г.; в сила от 13.06.2000 г.; изм., бр. 46 от 28.05.2004 г.; в сила от 01.07.2004 г.; изм. и доп., бр. 58 от 18.07.2006 г.)

Наредба № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища
(обн., ДВ, бр. 71 от 31.08.2007 г., в сила от 1.09.2007 г.) )
Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 2 от 14 април 2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
(обн., ДВ, бр. 40 от 29.04.2003 г., в сила от 1.05.2003 г., изм. и доп., бр. 60 от 22.07.2005 г., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 78 от 7.10.2011 г., в сила от 8.11.2011 г., изм., бр. 88 от 8.10.2013 г., изм. и доп., бр. 44 от 27.05.2014 г., в сила от  28.06.2014 г.)
Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
(обн. ‐ ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г., в сила от 01.01.2015 г. )
Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план
(Обн. – ДВ, бр. 94 от 04.12.2015 г., в сила от 04.12.2015 г.)
Наредбата се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от ЗПУО и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение
(обн. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015г., В сила от 11.09.2015 г.)
Издадена от министъра на образованието и науката
Отменена с НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите (Обн. – ДВ, бр. 100 от 16.12.2016 г.)

Наредба №3 от 15 април 2003 г. за системата за оценяване (обн. ДВ. бр.37 от 22.04.2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23.05.2003г., изм. ДВ. бр.46 от 28.05.2004г., изм. ДВ. бр.65 от 9.08.2005г., изм. ДВ. бр.70 от 8.08.2008г., изм. ДВ. бр.11 от 10.02.2009г., изм. ДВ. бр.73 от 11.09.2009г., изм. ДВ. бр.70 от 9.09.2011г.) Отменена с Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.   Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба №3 от 18.02.2008г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета
(обн. – ДВ, бр. 27 от 11.03.2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 15.01.2010 г.; изм. и доп., бр. 17 от 28.02.2012 г. ) Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба №3 от 2004г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити
(обн. ДВ. бр.46 от 28.05.2004г., изм. ДВ. бр.74 от 14.09.2007г., изм. ДВ. бр.79 от 9.09.2008г., изм. ДВ. бр.58 от 29.07.2011г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 29.07.2014г., изм. и доп. ДВ. бр.71 от 15.09.2015г.)  Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба №4 от 2003г. за документите за системата на народната просвета
(обн. ДВ. бр.41 от 8.05.2003г., попр. ДВ. бр.48 от 23.05.2003г., изм. ДВ. бр.65 от 22.07.2003г., изм. ДВ. бр.47 от 1.06.2004г., изм. ДВ. бр.55 от 5.07.2005г., изм. ДВ. бр.47 от 9.06.2006г., изм. ДВ. бр.51 от 26.06.2007г., изм. ДВ. бр.74 от 14.09.2007г., изм. ДВ. бр.7 от 22.01.2008г., изм. ДВ. бр.27 от 11.03.2008г., изм. ДВ. бр.52 от 10.07.2009г., изм. ДВ. бр.42 от 4.06.2010г., изм. ДВ. бр.37 от 13.05.2011г., изм. ДВ. бр.70 от 9.09.2011г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 10.08.2012г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12.03.2013г., изм. и доп. ДВ. бр.51 от 1.06.2013г., изм. и доп. ДВ. бр.23 от 27.03.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.62 от 14.08.2015г.)
Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 4 от 24 октомври 2016 г. за определяне заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на децата и учениците
(Обн. ДВ. бр.86 от 01.11.2016г.)
Издадена от министъра на здравеопазването

Наредба № 5 от 15 май 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала
(обн., ДВ, бр. 49 от 27.05.2003 г., в сила от 27.05.2003 г., изм. и доп., бр. 72 от 15.08.2003 г., в сила от 15.08.2003 г., бр. 46 от 28.05.2004 г., в сила от 28.05.2004 г., изм., бр. 1 от 3.01.2006 г., в сила от 3.01.2006 г., бр. 49 от 16.06.2006 г., в сила от 16.06.2006 г., изм. и доп., бр. 33 от 20.04.2007 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., бр. 17 от 6.03.2009 г., бр. 51 от 20.06.2014 г.)
Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 6 от 28 май 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование
(обн. ДВ. бр.54 от 15.06.2001г., изм. ДВ. бр.95 от 6.11.2001г., изм. ДВ. бр.1 от 6.01.2004г., изм. ДВ. бр.80 от 14.09.2004г., изм. ДВ. бр.30 от 11.04.2006г.)
Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба №7 за откриване, преобразуване и закриване на частни детски градини и училища
(обн. ДВ. бр.64 от 20.07.2001г., В сила от 15.09.2001 г. изм. ДВ. бр.82 от 12.10.2007г., изм. ДВ. бр.42 от 9.06.2015г.)
Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена
(обн. ДВ. бр.4 от 12.01.2001г., В сила от 15.09.2001г., изм. ДВ. бр.49 от 17.05.2002г., изм. ДВ. бр.55 от 4.06.2002г., изм. ДВ. бр.74 от 22.08.2003г., доп. ДВ. бр.87 от 3.10.2003г., изм. ДВ. бр.27 от 11.03.2008г., заглавие допълнено – ДВ, бр. 27 от 2008г., изм. ДВ. бр.70 от 8.08.2008г., изм. ДВ. бр.4 от 15.01.2010г., изм. ДВ. бр.75 от 24.09.2010г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28.02.2012г., доп. ДВ. бр.86 от 17.10.2014г.; отм., ДВ, бр.100 от 15.12.2017 г.)
Издадена от министъра на образованието и науката

Наредба № 10 от 19 юни 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
(обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г., в сила от 01.09.2014 г.)
Издадена от министъра на здравеопазването

Наредба №11 от 2005г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища
(обн. ДВ. бр.29 от 5.04.2005г., изм. ДВ. бр.89 от 8.11.2005г., изм. ДВ. бр.74 от 8.09.2006г., изм. ДВ. бр.74 от 14.09.2007г., изм. ДВ. бр.79 от 9.09.2008г., изм. ДВ. бр.73 от 11.09.2009г., изм. ДВ. бр.58 от 29.07.2011г., изм. ДВ. бр.82 от 20.09.2013г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 11.09.2015г.)
Издадена от министъра на образованието и науката

НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

234 total views, 1 views today