НАРЕДБИ

2018

Наредба за изменение и допълнение на     НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн. – ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.;…, изм. и доп., бр. 32 от 16.04.2019 г.) 
(Обн. – ДВ, бр. 32 от 16.04.2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на   НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (ДВ, бр. 80 от 2016 г.) (Обн. – ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

Наредба за изменение и допълнение на    НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка (ДВ, бр. 95 от 2015 г.) (обн. – ДВ, бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.09.2018 г.)

Hаредба за изменение и допълнение на   НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (Обн. – ДВ, бр. 46 от 2016 г.)

НАРЕДБА № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години (обн., ДВ, бр. 57 от 10.07.2018 г., в сила от 10.07.2018 г.)

Наредба за изменение и допълнение на    НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2017 г.) (Обн. – ДВ, бр. 50 от 15.06.2018 г., в сила от 15.06.2018 г.)

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение) (ДВ, бр. 70 от 2015 г.) (Обн. – ДВ, бр. 40 от 15.05.2018 г., в сила от 15.05.2018 г.)

Наредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 10 от 2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (ДВ, бр. 102 от 2017 г.) (Обн. – ДВ, бр. 35 от 24.04.2018 г., в сила от 24.04.2018 г.)

Hаредба за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 1 от 2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование (Обн. – ДВ, бр. 36 от 27.04.2018 г., в сила от 01.01.2018 г.)

235 total views, 1 views today